Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Cardiff

Address: Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Opening hours

Monday 18:00 - 22:00
Tuesday 18:00 - 22:00
Wednesday 18:00 - 22:00
Thursday 18:00 - 22:00
Friday 18:00 - 22:00
Saturday 08:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 22:00

Venue Facilities

ATP

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

Technoleg Bwyd / Food Tech Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Prif Neuadd / Main Hall

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

Gampfa / Gymnasium

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

Stiwdio Ddawns / Dance Studio

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Stiwdio Ddrama / Drama Studio

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

Celf / Art Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Ystafell Ddosbarth / Classrooms

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Llyfrgell / Library

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Ystafell Tecstiliau / Sewing Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

What you will find at this venue

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn ysgol uwchradd gyfun Gymraeg yng Nghaerdydd. Fe agorodd ym Medi 1998 fel yr ail ysgol o'i bath yng Nghaerdydd. Roedd ei hadeiladau yn arfer perthyn i Ysgol Uwchradd Fodern Waterhall gynt, ac yn ddiweddarach, Ysgol Isaf Ysgol Gyfun Glantaf. Y pennaeth presennol yw John Hayes.

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn meddu ar gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys maes pob tywydd, campfa a stiwdio ddawns, cae 2G mawr â llifoleuadau yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon eraill a rhai nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon. Mae'r cyfleusterau'n ein galluogi i ddarparu ystod lawn o weithgareddau chwaraeon i fyfyrwyr fel rhan o'r cwricwlwm ac ar ffurf gweithgareddau allgyrsiol.

Yn ogystal, defnyddir y cyfleusterau rhagorol hyn gan yr ysgol a'r gymuned leol. Mae gennym bortffolio amrywiol o glybiau a gweithgareddau a gynhelir bob nos ac yn ystod y penwythnos.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys: Maes pob tywydd, Campfa, Stiwdio Ddawns, Ystafelloedd Dosbarth a Phrif Neuadd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir archebu ein holl gyfleusterau nawr ar-lein, gyda thudalen ar gyfer pob cyfleuster yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr hyn sydd ar gael gennym. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon sydd ar gael ar dudalen y cyfleuster.

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr is a Welsh-medium comprehensive secondary school in Cardiff. It opened in September 1998 as the second school of its kind in Cardiff. Its buildings had formerly belonged to Waterhall Secondary Modern School and more recently formed Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf's Lower School. The current headteacher is John Hayes.

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr benefits from state-of-the-art facilities including an ATP, gymnasium and dance studio, large sports hall, a large floodlit 2G pitch, as well as other sporting and non-sporting facilities. The facilities allow us to provide students with a full range of sporting activities as part of the curriculum and in the form of extra-curricular activities.

Additionally, these outstanding facilities are used extensively by the school and local community. We have a diverse portfolio of clubs and activities running every evening and during the weekend.

Facilities include: ATP, Gymnasium, Dance Studio, Classrooms and Main Hall.

Our lettings are open 7 days a week, with closures only during bank holidays, and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All our facilities can now be booked online with each facility page having detailed information about what we have available. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature available on the facility page.